Zajednica športskih udruga Grada Belog Manastira
(u daljnjem tekstu: Zajednica), krovna je organizacija u sustavu športa na području grada, a indirektno i za područje Baranje u suradnji s jedinicama lokalne samouprave /općinama/ u provođenju programa sporta.


Zajednica prijedlog Programa športa izrađuje na temelju:

– dostavljenih programa i financijskih planova sportskih udruga
– dostavljenih programa i financijskog plana Zajednice i granskog sportskog saveza
Uz navedene kriterije, primjenjuju se i obveze utvrđene Zakonom o športu: zdravstvena zaštita, šport djece i mladeži, športska rekreacija, šport osoba s invaliditetom i slično).


Osnovni ciljevi Programa su:
– poticanje i promicanje športa
– podizanje kvalitete športa, koja potiče razvoj športa i doprinosi ugledu Grada Belog Manastira
– ulaganje u razvoj mladih športaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg sportskog usavršavanja, odnosno očuvanja postignute razine kvalitete belomanastirskog športa
– ulaganje  u  šport  djece,  mladeži  i  studenata  kroz  programe van nastavnih i školskih aktivnosti te učinkovitija organizacija športskih sadržaja kroz programe školskih športskih društava i športske obuke
– poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za rad klubova i pripremu športaša u kolektivnim i individualnim  športovima
– poticanje građana na bavljenje športsko-rekreacijskim aktivnostima i sudjelovanje u razvojnim projekatima športske rekreacije
– skrb za šport i rekreaciju osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odgovarajućim športskim programima
– osiguranje kvalitetnog djelovanja Zajednice športskih udruga i granskog športskog saveza
– osigurati i poboljšati skrb o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti
– redovna školovanja stručnih kadrova i unaprjeđenju stručnog rada u športskim udrugama
– usavršavanje i praćenje informacijske, izdavačke i promidžbene djelatnosti u sustavu športa
– promicanje ugleda Grada Belog Manastira, organizacijom domaćih i međunarodnih športskih priredbi