Javni natječaj za prijavljivanje programa javnih potreba u športu u 2021. godini

Zsubmhr/ 4 siječnja, 2021

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge (NN br. 26/15), odlukom Izvršnog odbora od 23.prosinca 2020. godine, Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Belog Manastira
za 2021. godini

                                                                                                I.
Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Belog  Manastira u 2021. godini (u daljnjem tekstu Program javnih potreba). Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira (u daljnjem tekstu: Zajednica) objedinjuje i predlaže, a Grad Beli Manastir u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na detaljan plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Belog Manastira.
II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Natječaja imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno članku 76. Zakona o sportu:

 • poticanje, promicanje. očuvanje športa i masovnost
 • djelovanje sportskih udruga: trening, natjecanja i zapošljavanje stručnih osoba u sustavu športa
 • Školski sportski savez – sport djece, mladeži, učenika i studenata
 • sportska rekreacija, sport osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • rezultati, vrhunska sportska dostignuća na domaćem i međunarodnom planu,
 • opća i zdravstvena zaštita športaša
 • djelovanje Zajednice športskih udruga i granskog sportskog saveza
 • paniranje, izgradnja novih športskih građevina i terena, održavanje i korištenje postojećih
 • provođenje i sufinanciranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog natječaja za programe i projekte sportskih udruga  planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna.
Najveći iznos  financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je  određen Pravilnikom o  kriterijima  i načinu raspodjele financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba  u 2021.godini.
III.
Pravo sudjelovanja na Natječaj imaju svi sportski klubovi ili društva, koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
a) da imaju sjedište na području Grada Belog Manastira                                                                                              b) da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
c) da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH,
d) da su upisani u Registar sportskih djelatnosti,
e) da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
f) da uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza

    te drugih davanja prema državnom proračunu  i  proračunu Grada Belog Manastira,
g) da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
h) da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije

    pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
i) da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima,
j) da imaju status privremene, pridružene ili redovne članice Zajednice športskih udruga grada

    Belog Manastira,
k) da imaju osigurane zadovoljavajuće organizacijske i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa,
l) dužni su izvršavati obvezu godišnjeg usvajanja programa i financijskog plana udruge te godišnjih izvješća

    o njihovu izvršenju na najvišem upravnom tijelu udruge,

 1. m) da su dali suglasnost za korištenje osobnih podataka, osoba i športske udruge u svrhu prijave na natječaj

                                                                                                IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada  Belog Manastira ili su im dostavljeni putem e-pošte od strane Zajednice športskih udruga grada Belog Manastira.
Uz obrasce potrebno je dostaviti presliku:
– dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje sportskoga programa za nositelja/nositeljicu

  programa sukladno Zakonu o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,

  19/16, 98/19 i 47/20);
– uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi  kazneni postupak koje nije

   starije od šest (6) mjeseci od objave Natječaja;
– potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi

  Porezna   uprava, a koja nije starija od 6 mjeseci od objave Natječaja;
– kopiju zapisnika sa zadnje redovne skupštine, predan Upravnom odjelu za opću upravu Osijek,

–  izvadak iz registra Udruga, koji se nalazi na stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske,

   https://registri.uprava.hr/#!udruge.

                                                                                             V.
Na temelju postojećih kriterija i pravilnika ZAJEDNICA,  Izvršni odbor  će  utvrđivati prednost ponuđenih programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu, te isti dostaviti Skupštini Zajednice na donošenje, a nakon toga, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i Gradonačelniku  Grada Belog Manastira zbog potpisivanja  Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za izvršenje Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini.

                                                                                             VI.
Pisane prijave  Programa javnih potreba u sportu, dostavljaju se obavezno putem   e-pošte  i poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno do 23. siječnja 2021. godine.

Prijave Programa javnih potreba  u sportu moraju biti na propisanom obrascu i moraju  sadržavati puni naziv/ime i adresa prijavitelja, a cjelokupna dokumentacija se dostavlja, obavezno e-poštom na

zajednica.bm@post.t-com.hr. i  poštom ili osobno  na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA

Školska 3

31300 Beli Manastir,
s napomenom:
“PRIJAVA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BELOG MANASTIRA U 2021.GODINI”
Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu športskih udruga grada  Belog Manastira (nastavno-sportska dvorana) na telefon 031/700-454  ili putem  e-pošte: 
zajednica.bm@post.t-com.hr.

                                                                                             VII.
Sve udruge koje su predale svoje programe tijekom prikupljanja programa za izradu Prijedloga programa Javnih potreba u sportu Grada Belog Manastira za 2021. godinu putem javnog poziva,  nisu obvezne ispunjavati obrasce /Prijava za ovaj Javni natječaj već mogu dostaviti suglasnost da se koriste već prikupljeni obrasci s dostavljenim općim podatcima  nositelja programa i podatci iz obrasca proračuna za 2021.godinu

                                                                                              VIII.
Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2021. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

U Belom Manastiru,  23. prosinca 2020. godine.

                           Glavni tajnik:                                                          Predsjednik  ZŠU Grada Belog Manastira:

Zlatko Novak,prof.                                                                   Ivan  Zadravec

Potrebna dokumentacija:

 1. Obrazac – Izvješće o izvršenju PJPŠ -opisno s rezultatima i fotografijama i financijsko izvješće za 2020.g.
 2. Obrazac – Prijava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu i financijski plan za 2021.godinu.
 3. Obrazac – excell tablica planiranih troškova – financijskom planu za 2021. godinu.
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 5. Suglasnost – privola o korištenju podataka sukladno odredbi o načinu korištenja i čuvanja podataka.
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju u svrhu prijave programa na natječaj.