Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Belog Manastira u 2020. godini

Zsubmhr/ 3 prosinca, 2019

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata

od interesa za opće dobro koji provode Udruge (NN br. 26/15), Zajednica sportskih udruga grada Belog Manastira objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Belog Manastira
za 2020. godini

  I.
Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Belog  Manastira u 2020. godini (u daljnjem tekstu Program javnih potreba).

Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira (u daljnjem tekstu: ZŠUBM) objedinjuje i predlaže, a Grad Beli Manastir u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na detaljan plan

raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Belog Manastira.

 II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Natječaja imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno članku 76. Zakona o sportu:

      1.  poticanje i promicanje sporta

        2. šport djece, mladeži i studenata

3. djelovanje sportskih udruga – klubova /trening i natjecanja/

4. sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom

5. djelovanje Zajednice i granskog saveza

6. gospodarenje i korištenje sportskih objekata značajnih za Grad Beli Manastir

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog natječaja za programe i projekte sportskih udruga  planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna.
Najveći iznos  financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je  određen Pravilnikom o  kriterijima  i načinu raspodjele financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba  u 2020.godini.

 

 III.

Pravo sudjelovanja na Natječaj imaju svi sportski klubovi ili društva, koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 a) da imaju sjedište na području Grada Belog Manastira

b) da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,

 c) da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH,

d) da su upisani u Registar sportskih djelatnosti,

 e) da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
f) da uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu  i  proračunu Grada Belog Manastira,
g) da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
h) da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
i) da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima,
j) da imaju status pridružene ili redovne članice Zajednice športskih udruga grada  Belog Manastira,
k) da imaju osigurane zadovoljavajuće organizacijske i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa,
l) dužni su izvršavati obvezu godišnjeg usvajanja Programa i Financijskog plana udruge te godišnjih izvješća o njihovu izvršenju na najvišem upravnom tijelu udruge.

                                            IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada  Belog Manastira ili su im dostavljeni putem e-pošte od strane ZŠU BM.
Uz obrasce potrebno je dostaviti presliku:
– dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje sportskoga programa za nositelja/nositeljicu
programa sukladno Zakonu o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16);
– uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi  kazneni postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci od objave Natječaja;
– potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 6 mjeseci od objave Natječaja;
– kopiju zapisnika sa zadnje redovne skupštine.

                                              V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika ZŠUBM,  Izvršni odbor  će  utvrđivati prednost ponuđenih programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu, te isti dostaviti Skupštini Zajednice na donošenje, a nakon toga, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i Gradonačelniku  Grada Belog Manastira zbog potpisivanja  Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za izvršenje Programa javnih potreba u sportu u 2020. godini.

                                                 VI.

Pisane prijave  Programa javnih potreba u sportu, dostavljaju se obavezno putem   e-pošte  i poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno do 03.siječnja 2020. godine.

Prijave Programa javnih potreba  u sportu moraju biti na propisanom obrascu i moraju  sadržavati puni naziv/ime i adresa prijavitelja, a dostavlja se  na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA

Školska 3

31300 Beli Manastir,

s napomenom:

“PRIJAVA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BELOG MANASTIRA U 2020.GODINI”

Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu športskih udruga grada  Belog Manastira (nastavno-sportska dvorana) na telefon 031/700-454  ili putem  e-pošte: zajednica.bm@post.t-com.hr.

                                                    VII.

Sve udruge koje su predale svoje programe tijekom prikupljanja programa za izradu Prijedloga programa Javnih potreba u sportu Grada Belog Manastira za 2020. godinu putem javnog poziva,  nisu obvezne ispunjavati obrasce /Prijava za ovaj Javni natječaj već mogu dostaviti suglasnost da se koriste već prikupljeni obrasci s dostavljenim općim podatcima  nositelja programa i podatci iz obrasca proračuna za 2020.godinu

                                         VIII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2020. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

U Belom Manastiru,  03. prosinca 2019. godine.

                                       Glavni tajnik:                                                                                                                                             Predsjednik  ZŠU Grada Belog Manastira:

Zlatko Novak,prof.                                                                                                                                                              Ivan  Zadravec

Obrasci koje prijavitelji dostavljaju Zajednici:

  1. Obrazac – Izvješće o izvršenju PJPŠ -opisno s rezultatima i fotografijama i financijsko izvješće za 2019.g. – poslano e-poštom
  2. Obrazac – Prijava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu i financijski plan za 2020.godinu. – poslano e-poštom
  3. Obrazac – excell tablica planiranih troškova u financijskom planu za 2020. godinu – poslano e-poštom
  4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja –zsubm.hr/…/IZJAVE-O-NEPOSTOJANJU-DVOSTRUKOG-FINANCIRANJA.doc
  5. Privola o korištenju podataka sukladno odredbi o načinu korištenja i čuvanja podataka  PRIVOLE za prikupljanje i obradu osobnih podataka – PJPŠ 2020. ZŠU Beli Manastir
  6. Suglasnost za korištenje Prijava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu, koje su sportske udruge dostavile na javni poziv .SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE PODATAKA KOJE SU UDRUGE DOSTAVILE U JAVNOM POZIVU od 5.09.2019
  7. Uvjerenje da se protiv odgovorne osobe udruge ne vodi kazneni postupak, a u svrhu prijave programa na natječaj